Thai Airways International Cabin Crew welcoming Australian police officers on bo…

ลูกเรือของสายการบินไทยแอร์เวย์ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียบนเรือหลังจากเที่ยวบินจากกรุงเทพฯลงที่ซิดนีย์ พวกเขาได้ยับยั้งความสำเร็จของผู้โดยสารที่พยายามจะเข้าห้องนักบิน "เราได้ผูกเขาขึ้น" ปฏิคมด้านขวาอธิบาย "เขาขอโทษมากตอนนี้"

Source by aaquadro0088

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *