Phuket Walking Street is the latest attraction featured in Phuket Old Town. Also…

ถนนคนเดินภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่าสุดในเมืองเก่าภูเก็ต "ตลาดใหญ่" ในภาคใต้ของไทยถิ่นตลาดรายสัปดาห์นี้เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2013 และเป็นเจ้าภาพในถนนถลางที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสวยงามตรงกลางของ

Source by jennyidellise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *