Bangkok to Ayutthaya, Thailand. The cheapest and most scenic way of reaching Ayu…

กรุงเทพ – อยุธยาประเทศไทย วิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงอยุธยาคือรถไฟ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงในกรุงเทพฯและหยุดให้บริการในอยุธยา การเดินทางใช้เวลาประมาณ 2 – 2.5 ชม. ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ

Source by kevinrbutters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *