Are you departing from THAILAND, flying to Toronto, CANADA? Flight volunteers wa…

คุณออกเดินทางจากไทยบินที่โตรอนโตแคนาดา? อาสาสมัครเที่ยวบินต้องการ! โปรด EMAIL jan @ soidog-founda … สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. พวกเขากำลังจะไปโตรอนโตแคนาดา แต่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ถ้าคุณกำลังเดินทางจากไทยไปโตรอนโต, แคนาดา, จองตั๋วกับการบินไทย, กาตาร์, เกาหลีแอร์, JAL, EVA, Lufthansa หรือ KLM โปรด EMAIL jan @ soidog-founda … สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. www.soidog.org / …

Source by markaytho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *